صفحه اصلي              درباره سايت              کارگاه اينترنتي              سايت گروه فبک              عضويت و مشارکت               برنامه فبک در ايران                 English 
کندوکاو فلسفي براي کودکان و نوجوانان
     

 

 

کندوکاو فلسفي براي کودکان ونوجوانان جلد اول
کندوکاو فلسفي براي کودکان ونوجوانان جلد دوم
آموزش تفکر به کودکان
تفکر انتقادي در کلاس درس
آموزش و تفکر

دگرگونه انديشي
باهم فکر کردن، کندوکاوهايي فلسفي براي کلاس