صفحه اصلي              درباره سايت              کارگاه اينترنتي              سايت گروه فبک              عضويت و مشارکت              برنامه فبک در ايران                English 
کندوکاو فلسفي براي کودکان و نوجوانان
     

 

گفتگو با متيو ليپمن، بنيانگذار  برنامة «فلسفه براي كودكان و نوجوانان» در بارة موضوعات، مسايل، تاريخچه، نحوة اجرا و....
 


 

 

مصاحبة با پروفسور آن مارگارت شارپ، استاد دانشگاه مونتكلير واقع در نيوجرسي و نويسندة كتابهاي فلسفه براي كودكان و نوجوانان


گفتگو با دكتر اسكار برينيفير، محقق فرانسوي، در بارة رويكرد وي به برنامه « فلسفه براي كودكان و نوجوانان»، و نحوة اجراي آن  در فرانسه براي روشن شدن برخي از مفاهيم و زواياي پنهان برنامه فلسفه براي كودكان، گفتگوي ديگري با پروفسور متيو ليپمن بعمل آمده است. در اين گفتگو ويژگي هاي پارادايم جديد آموزش و پرورش وكتابهاي P4C مورد برسي قرار گرفته است.


 

 

گفتگوهايي به زبان اصلي